Our Team

Our Mentors
  • All
  • Our Mentors
Shri. Ashok Jain
Chairman Jain Irrigation Sys. Ltd.
Jalgaon
Prin. Dr. K. B. Patil
Former VC NMU & Director, SES Shirpur
Jalgaon
Dr. Raja Reddy
Eminent Numismologist
Hyderabad
Dr. Omshiva Ligade
Head Dept. Of History
Nalegaon
Executive Team
B. R. Bobade
Jalgaon
Dr. M. K. Jadhav
Jalgaon
Karan Mane
Jalgaon
Nilesh Zalte
Jalgaon
Pallavi Pawar
Jalgaon
Tushar Bhambare
Jalgaon